Podmínky

Podmínky
pro přístup a užití portálu EBSTYLE
(dále jen „Podmínky“)

 

I. Výklad pojmů

Provozovatel: Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Uživatel: je každá osoba jakýmkoliv možným způsobem užívající Portál EBSTYLE registrovaná i neregistrovaná;

Registrovaný uživatel: je každý Uživatel, který v souladu s těmito Podmínkami provedl Registraci na Portálu EBSTYLE;

Portál EBSTYLE/Portál: webová stránka www.ebstyle.cz, případně webové stránky www.ebstyle.ccTLD, kde ccTLD (country code Top-Level Domain) je národní doména příslušného státu, ve kterém Provozovatel provozuje lokalizovanou verzi Portálu EBSTYLE.

 

II.

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem Portálu je Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.
 2. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k Portálu. Provozovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Portálu, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Portálu.
 3. Portál je zaměřen především na zdravý životní styl a informovanost veřejnosti o objektivní účinnosti a bezpečnosti přírodní látek a metod.
 4. Plnohodnotná verze Portálu EBSTYLE je dostupná pouze Registrovaným uživatelům, kteří provedli registraci v souladu s těmito Podmínkami a stejně tak i využití on-line Poradny a on-line Diskuze dostupné na Portálu EBSTYLE.

 

III. Obecná pravidla pro užívání Portálu

 1. Přístup a užívání Portálu je bezplatné. Uživatel ale nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Veškerý obsah Portálu slouží pouze jako informační zdroj, může obsahovat informace o zdraví, lékařských doporučeních, léčebně-preventivních postupech či konkrétních léčivých či obsahových látkách, ale v žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči. Informace na portálu nelze využít k diagnostice nemoci, poruchy nebo výběru léčebně-preventivního postupu.
 3. Obsah Portálu byl získán ze zdrojů, které  Provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel však neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Portálu je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Portálu musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Portálu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu EBSTYLE, případně přerušit provoz Portálu na neomezeně dlouho dobu.
 5. Pro ochranu zájmů Uživatelů a Provozovatele je jako nedovolené užívání Portálu zejména zakázáno – jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely Uživatelů; rozesílání nevyžádaných informací.
 6. Registrovaní uživatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele, tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele.
 7. Pokud jakýkoliv Uživatel není s Portálem spokojen, nesouhlasí s jakoukoli částí těchto pravidel, potom je výlučné a exkluzivní právo každého Uživatele užívání Portálu přerušit a Portál dále nevyužívat.
 8. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob. Uživatel nesmí užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami, nesmí kopírovat, distribuovat, publikovat nebo jinak komerčně užívat jakékoliv části Portálu, v tištěné či elektronické podobě, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu.

 

IV. Registrace

 1. Uživatel má možnost se prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále EBSTYLE registrovat za účelem plnohodnotného užívání Portálu.
 2. Uživatel je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Uživatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů Uživateli na Portále.
 3. Registrovaný uživatel má přístup k plné verzi Portálu, je oprávněn využívat on-line Poradnu dostupnou na Portále a má možnost přispívat do on-line diskuze dostupné na Portále.
 4. Provozovatel je oprávněn obrátit se na Registrované uživatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 5. Pokud bude chtít Registrovaný uživatel svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv na adrese info@ebstyle.cz.

 

V. Databáze

 1. Součástí Portálu EBSTYLE je databáze přírodních metod a přírodních látek využívaných v rámci prevence, terapie a podpory zdraví nekonvenční a/nebo klasickou medicínou (dále jen „Databáze“).
 2. Součástí Databáze jsou články o přírodních metodách a látkách, které vycházejí z tradičního způsobu použití, klinických zkušeností a z odborných vědeckých rešerší. Tato Databáze je určena pouze pro informační účely Uživatelů.
 3. Databáze přírodních látek obsahuje také informace o některých produktech obsahujících uvedené přírodní látky, dostupných na trhu. Databáze nijak neupřednostňuje žádné produkty ani se nevyjadřuje k jejich kvalitě, účinnosti a bezpečnosti. Databáze hodnotí pouze samotné přírodní látky v produktech obsažené a nenese tak žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou užitím těchto produktů.
 4. Uživatel se zavazuje užívat Databázi v souladu s těmito Podmínkami. Databáze nesmí být Uživatelem používána na reklamní podporu produktů nebo služeb.
 5. Uživatel bere na vědomí, že opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování podstatných i nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům Provozovatele, je protiprávní.

 

VI. Poradna

 1. Součástí Portálu EBSTYLE je on-line poradna (dále jen „Poradna“) provozovaná Provozovatelem, v rámci které jsou Registrovaným uživatelům poskytovány rady a doporučení související s jejich zdravým životním stylem a to na základě jejich dotazů směřovaných na Poradnu.
 2. Poradna v žádném případě Uživatelům nenahrazuje odbornou lékařskou radu, diagnostiku a péči, ale slouží pouze jako alternativní a nezávislý zdroj informací, který může Uživatelům pomoci v rámci prevence a podpory jejich zdraví. Informace uvedené na Portále není možné interpretovat jako doporučení konkrétních produktů, služeb, nebo postupů. Uživatelům se vždy v případě zdravotních potíží doporučuje vyhledat odbornou lékařskou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem účinně diagnostikovat a léčit jeho potíže.
 3. Veškeré informace poskytnuté Uživatelem v dotazu směřovaném Poradně a obsažené v odpovědích Provozovatele Uživateli jsou neveřejné a jsou k dispozici pouze Provozovateli a danému Uživateli. Provozovatel nemá vyhrazeno právo zveřejňovat dotazy Uživatelů zaslané do Poradny ani odpovědi na ně, jedná se o důvěrné informace. Provozovatel je ale oprávněn využít anonymizovaná data získaná prostřednictvím Poradny ke všem účelům.
 4. Provozovatel upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost za škodu na zdraví Uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.
 5. Doporučení v rámci Poradny se zaměřují na individuální a skupinové poradenství založené na zdravém životním stylu a informacích poskytnutých Uživatelem. Uživatel akceptováním těchto podmínek prohlašuje, že je srozuměn s tím, že součástí doporučení v Poradně bývá také doporučení doplňků stravy, přírodních metod a zásad zdravého životního stylu.
 6. Akceptováním těchto Podmínek Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s účelem a způsobem práce Poradny, a že svá osobní data včetně informací o zdravotním stavu poskytl dobrovolně na základě ujištění, že se jedná o důvěrné informace. Dále Uživatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Provozovatel ani konkrétní poradce v Poradně neodpovídá za účinnost popřípadě rizika doporučení, která jsou Uživateli prostřednictvím Poradny poskytnuta.
 7. Uživatel akceptování těchto Podmínek prohlašuje také, že si je vědom, že doporučení v rámci Poradny nenahrazují léky ani lékařskou péči a že Provozovatel ani osoba poskytující prostřednictvím Poradny doporučení neodpovídá za účinnost doporučených postupů a prostředků ani jejich případné negativní následky.
 8. V rámci poradny bude Uživateli nabídnuta možnost vyplnění dotazníku týkajícího se zdravého životního stylu (dále jen „Dotazník“). Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Vyplněním a odesláním dotazníku souhlasí Uživatel s hromadným statistickým zpracováním dat z tohoto dotazníku v anonymní podobě a s jejich použitím pro výzkumné účely a poskytnutím třetím osobám.

 

VII. Pravidla diskuze

 1. Součástí Portálu EBSTYLE je on-line diskuze, do které jsou oprávněni přispívat všichni Registrovaní uživatelé.
 2. Provozovatel nemůže ovlivnit příspěvky Uživatelů, není schopen ani povinen provádět kontrolu veškerého obsahu diskuze. Provozovatel je ale oprávněn k průběžnému sledování diskuze a vyhrazuje si právo kdykoliv v případě zjištění porušení níže uvedených pravidel diskuze nebo jiného ustanovení těchto Podmínek příspěvky odstranit.
 3. Uživatelé nesmí prostřednictvím příspěvků propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci, porušovat autorská práva třetích osob, nebo jinak porušovat platné právní předpisy. Uživatelé nesmí v příspěvcích vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám. Uživatelé dále nesmí propagovat komerční ani jiné aktivity bez písemného souhlasu Provozovatele a garanta projektu, na jehož základě byl Portál vytvořen s číslem projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0190  a výrobky ani šířit spam.
 4. Uživatel využitím diskuze a přidáním příspěvku do diskuze uděluje Provozovateli územně a časově neomezené oprávnění k užití veškerého obsahu příspěvku, a to jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem. Provozovatel je mimo jiné oprávněn obsah příspěvku kopírovat, upravovat, reprodukovat, distribuovat či publikovat. Uživateli za poskytnutí tohoto oprávnění nenáleží žádná odměna.

 

VIII. Limitace odpovědnosti

 1. Každý Uživatel užívá Portál na vlastní riziko.  Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Portálu.  Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu a dále za škody vzniklé z důvodu jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.  Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Portálu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu. 
 2. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících s provozem Portálu. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
 4. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na Portálu.  Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.  Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Portále.
 5. Portál EBSTYLE obsahuje mimo jiné odkazy na webové stránky a zdroje třetích stran, které slouží pro informaci Uživatelům Portálu. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek a zdrojů a proto nenese žádnou odpovědnost za jejich aktuálnost a obsah.
 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit provoz Portálu EBSTYLE na dobu nezbytně nutnou k jeho údržbě a modernizaci.
 2. Případná neplatnost či rozporuplnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost pravidel jako celku. 
 3. Provozovatel je oprávněn zrušit Registrovanému uživateli jeho registraci a zamezit mu tak přístup k části nebo celému obsahu Portálu. Ustanovení, která mají ze své povahy podle zákona nebo těchto podmínek trvat i po ukončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem tímto nejsou dotčena.
 4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jakékoli podněty, nápady, postřehy či připomínky zaslané Provozovateli nezakládají jakákoli práva či nárok na finanční či obdobné plnění Uživateli ze strany Provozovatele.
 5. Uživatel bere souhlasem s těmito Podmínkami na vědomí, že Provozovatel je za účelem zkvalitňování služeb Portálu oprávněn k získávání informací týkajících se užívání Portálu Uživatelem, především informací o prohlížeči Uživatele, operačním systému, IP adrese, času stráveném na Portálu a shlédnutých stránkách Portálu.
 6. Uživatelé a Poskytovatel výslovně sjednávají, že veškeré jejich vzájemné vztahy se budou řídit právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 7. Uživatelé a Poskytovatel sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu dle sídla Poskytovatele.
 8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazné pro všechny Uživatele Portálu EBSTYLE.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se změnami Podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.

 

 

© 2013 - 2023 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika